Hoca Ahmet Yesevi Beste Yarışması (Son Müracaat 25 Mart 2016)

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI

“HOCA AHMET YESEVİ BESTE YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

AMAÇLAR

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI tarafından medeniyetimizin mimarlarından,büyük mutasavvıf “HOCA AHMET YESEVİ”konulu bir beste yarışması düzenlenmiştir.

Bu yarışmanın amaçları şunlardır:

a) Hoca Ahmet Yesevi’nin hatırasını ve mirasını canlı tutmak,

b) Hoca Ahmet Yesevi’nin ismini müzik alanında yaşatacak eserler kazandırmak,

c) Bestecileri nitelikli eserler vermeye teşvik etmek,

d) Yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak.

 

YARIŞMAYA KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

1. Yarışmaya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler katılabilir

2. Seçici Kurul Üyeleri, HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ’ndeçalışan ve yarışma sürecinde rol alan kişiler yarışmaya katılamazlar.

3. Her katılımcı en fazla 3 eserle yarışmaya katılabilir.

4. Birden fazla kişinin ortak bir eserle yarışmaya katılması mümkündür

 

İKİNCİ BÖLÜM

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERDE ARANACAK NİTELİKLER

1. Yarışmaya gönderilecek eserlerde şu özellikler aranacaktır:

a) Güftelerin Hoca Ahmet Yesevi’nin kendi şiirlerinden veya tercümelerinden ya da onu konu alan şiirlerden oluşması tercih sebebidir. Bunun dışında bir güfte konu sınırlaması bulunmamaktadır.

b) Hoca Ahmet Yesevi’nin şiirlerindeki asli lehçe aynen alınabileceği gibi, Türkiye Türkçesi’ne tercüme edilebilir ve/veya uyarlanabilir.

c) Besteler Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği’nin form ve özelliklerini taşımalıdır.

d) Eserlerin süresi 10 dakikayı geçmemelidir

e) Kompozisyon yönünden güfte, beste ve usûl bütünlüğü taşımalıdır.

f) Güfteler, doğru prozodi ile söylenecek biçimde yazılmış olmalıdır.

g) Yarışmaya gönderilen eserler daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir kurum veya kuruluşa kaydettirilmemiş, internet, video, CD, DVD, mp3 vb. hiçbir üründe yer almamış ve özel/resmi hiçbir radyo ve TV yayın kuruluşunda daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

h) Daha önce başka kurum ve kuruluşlarca açılan yarışmalara ve/veya denetlenmek üzere repertuar kurullarına gönderildiği tespit edilen eserler, hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılırlar.

i) Eserlerin bilinen başka eserlerle bariz benzerlikleri bulunmamalıdır.

j) Yarışmaya gönderilen eserler yarışma sonuçlanıp ödül kazananlar ilan edilmeden önce hiçbir yerde yayınlanamaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ESER TESLİMİ

1. Her besteci yarışmaya en fazla 3 eserle katılabilir.

2. Eserlerin notaları 5’er nüsha halinde:

a)    Temiz ve okunaklı yazılmış olmalıdır.

b)    Kurşun kalemle yazılmamalıdır.

c)     Fotokopi ile çoğaltılmalıdır.

d)    Nota yazısı ve usul bölünmeleri Arel–Ezgi-Uzdilek sistemine uygun olmalıdır

e)    Kural dışı durumlarda, özel işaret ve açıklama notları eklenmeli, icra, hız ve ifade nüansları işaretlerle gösterilmelidir.

f)     Eserin bütün güftesi nota üzerinde gösterilmiş olmalı, gerekirse prozodi açısından farklılık gösteren bölümler eserin altına ayrıca yazılmalıdır.

g)    Eserin kaydını içeren bir CD veya USB diğer evraklarla beraber iletilmelidir. Söz konusu kaydın bilgisayar desteği ile de yapılması mümkündür.

3. Besteciler her bir eser için 5 harften oluşan bir rumuz kullanmalıdır. Birden fazla eser için ayrı ayrı rumuzlar kullanılmalıdır.

4. Eserlerin güfteleri 5 nüsha halinde bilgisayar yardımı ile A4 dosya kâğıdına yazılmalı, üzerinde yalnız o eser için seçilen rumuz bulunmalıdır.

5. Besteciler, her eser için, biri küçük “KİMLİK ZARFI”, diğeri büyük “EVRAK ZARFI” olmak üzere, 2 adet zarfı adresi aşağıdaki adrese teslim etmelidirler.

6. KİMLİK ZARFI:

a)    Küçük Zarf (Kimlik Zarfı) üzerine yalnız rumuz yazılacaktır.

b)    Kimlik zarfı içine.

-       Bestecinin adı,

-       Bestecinin adresi ve telefon numarası,

-       Bestecinin bu Yarışma Şartnamesini aynen kabul ettiğini belirten işbu şartname eki belge (EK: 1) imzalı olarak konulmalıdır.

7. EVRAK ZARFI:

a)    Büyük zarf (Evrak Zarfı) üzerine rumuz yazılmalı, içinde, notalar, güfte ve kapalı olarak kimlik zarfı bulundurulmalıdır.

b)    Besteciler birden fazla eserle yarışmaya katılıyorlarsa, her eser için istenilen belgeler ve zarflar ayrı ayrı düzenlenmelidir.

c)     Posta ile müracaatlarda, nota ve/veya güfte üzerinde ve/veya zarflarda eser sahibinin adı belirtilmişse veya kimlik belirleyecek şekilde bir işaret konmuşsa, söz konusu eser değerlendirmeye alınmadan yarışma dışı tutulacaktır.

8. Besteciler, eserlerini 25 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

Mütevelli Heyet Başkanlığı

Taşkent Caddesi Şehit H.Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler 06490 Ankara, TÜRKİYE

adresine elden teslim edecek veya ettireceklerdir.

Posta ile yapılacak olan müracaatların da 25 Mart 2016 Cuma günü mesai saati bitimine dek yukarıdaki adrese teslim edilmiş olması gereklidir.

  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖDÜLLER

1. Seçici Kurulun yapacağı değerlendirme sonucunda şu ödüller verilecektir:

Birinci gelen eser sahibine 10.000 TL

İkinci gelen eser sahibine 7.500 TL

Üçüncü gelen eser sahibine 5.000 TL.

Mansiyon ödülü alan 4 eser sahibinin her birine 2.500 TL.

2. Yarışmada ödül alan eserler HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI’nın uygun göreceği bir tarihte düzenlenecek bir konserde icra edilecektir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SEÇİCİ KURUL

1. Hoca Ahmet Yesevi Beste Yarışması’na katılmak üzere Kuruma teslim edilen besteler arasında, ödül-mansiyon alabilecek nitelikteki bestelerin seçimi amacıyla,HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞItarafından 5 üyeden oluşan bir Seçici Kurul teşkil edilir.

2. Seçici Kurul üyelerine HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİMÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI tarafından takdir edilen miktarlarda huzur hakları ödenir.

3. Seçici Kurul, üye tam sayısı ile çalışma yapar.

4. Seçici Kurul, yarışmaya gönderilen eserleri inceler ve hakkında karar verir. Eserin reddedilmesi halinde, karar rapora gerekçeli olarak yazılır.

5. Seçici Kurul, hazırlayacağı raporda ödül alacak eserleri sıralar.

6. Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserleri ödüle değer bulup bulmamakta serbesttir.

7. Ödül kazanan eserlerin bestecilerine hangi ödülü kazandıkları yazılı olarak bildirilir.

8. Ödül kazanan eserler kamuoyuna muhtelif iletişim araçlarıyla duyurulur.

 

ALTINCI BÖLÜM

KARŞILIKLI HAKLAR

1. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, eserlerin seslendirilecek yayın, yer ve zamanını tayin etme, kısmen veya tamamen yayınlama yetkisine sahiptir.

2. HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI, bu yarışmaya katılan tüm eserleri, plak, band, kaset, nota, CD ve benzeri şekilde çoğaltma, İnternet üzerinden yayınlama, kendi faaliyetlerinde kullanma, yabancı yayın kuruluşlarına, birliklerine, eğitim ve kültür kurumlarına gönderme ve ticari olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. Besteci, yarışmaya gönderdiği eserlerini yarışma sonuçlanmadan önce hiçbir yerde ve hiçbir şekilde yayınlayamaz. Yayınladığı veya yayınlattığı takdirde eser yarışma dışı bırakılır.

4. Yarışmada ödüle layık görülen eserler ikinci bir denetime gerek olmadan HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI yayınlarında kullanılabilir.

5. Besteciler; eserin bütünüyle kendilerine ait olduğunu ve hiçbir şekilde hiçbir eserden ilham almadıklarını, eseri bugüne kadar düzenlenen hiçbir yarışmaya göndermediklerini taahhüt edip, yarışma şartnamesini ve Ek Sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirten yazılı ve imzalı Ek-1 başlıklı belgeyi HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI’na vermekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda o eser yarışma dışı bırakılıp, ödül verildiyse istirdat edilir.

 

DİĞER HÜKÜMLER

1. Değerlendirme sonucunda, yalnızca ödül alan ve repertuara alınabilir nitelikte görülen eserlere ait kimlik zarfları açılır. Diğer zarf ve dokümanlar talep edildiği takdirde sonuçların açıklanmasını takip eden iki ay içinde sahiplerine alındı makbuzu karşılığı iade edilir.

2. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ mevzuatı hükümleri uygulanır.

3. Bilgi talepleri şu adrese yöneltilebilir:

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

Mütevelli Heyet Başkanlığı

Taşkent Caddesi Şehit H.Temel Kuğuoğlu Sokak No:30 Bahçelievler06490Ankara,TÜRKİYE

ayubilgi@yesevi.edu.tr

Telefon: +90 (312) 216 06 00

Faks: +90 (312) 2160609 / +90 (312) 2233429

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Eserlerin Son Teslim Tarihi                : 25 Mart 2016, Cuma

Seçici Kurulu Toplantısı                      : 28 Mart 2016, Pazartesi

Sonuçların Açıklanması                      : 2016 Nisan ayı içerisinde

 

Ekler:

1- Besteci Eser Katılım Dilekçesi
2- Muvafakatname Örneği