Zorunlu Staj İşlemleri

ZORUNLU STAJLARINI TÜRKİYE’DE YAPACAK OLAN T.C. VATANDAŞI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 31.05.2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin b bendi “b) Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve bu bentte sayılanlar, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ile Yükseköğretim Kurumları staj görevini yerine getirecek olan öğrencilerini bu düzenleme ile sadece kısa vadeli sigorta kolu (iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) kapsamında sigortalı yapacak olup diğer sigorta kolları uygulamayacaktır hükmü yer almaktadır. Yine aynı kanunun 87 inci maddesinin e bendi “5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim görenler ile meslek liselerinde zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı veya bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar, yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu,”hükmüile yüksek öğrenim kurumları sosyal güvenlik işlemlerini yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır.

Zorunlu staj yapacak olan öğrencilerin staj yaptıkları tarihlerde sigortalı olmaları kanuni zorunluluktur. Sigorta ile ilgili işlemler Başkanlığımız İdari ve Mali İşler Koordinatörlüğünce yürütülecektir.

Mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerimizin sigorta işlemlerinin yürütülmesi, işleyişi ve genel olarak dikkat edilmesi gereken hususlara ve yapılacak uygulamaya ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Zorunlu stajlarını Türkiye'de yapmak isteyen  öğrencilerin, öncelikle Üniversitemiz Rektörlüğü Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekmektedir. Rektörlükçe Türkiye'de staj yapması uygun görülüp, Başkanlığımıza staj bilgileri bildirilenlen öğrencilerin  sigorta giriş işlemleri yapılacaktır.

Türkiye'de staj yapmaları uygun görülen öğrencilerin, staj başlama tarihinden en az 10 gün önce istenilen belgelerle Ankara Örgün Eğitim Öğrenci İşleri’ne başvurmaları gerekmektedir. Sigorta giriş işlemleri tamamlanmadığı takdirde yasal zorunluluk yerine getirilmemiş olacağından zamanında bildirim yapılması önem taşımaktadır.

Öğrenci, istenilen belgelerle başvurduktan sonra Başkanlığımızdan SGK işe giriş bildirgesini alarak staj yapacağı işyerine teslim etmelidir. Ankara dışından başvuracak öğrencilerin, istenilen belgeleri posta ile göndermeleri gerekmektedir.

SGK işe giriş bildirgesini aldıktan sonra staj tarihlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamaktadır.

 

İstenilen Belgeler

 

Zorunlu staj yapacak olan öğrencilerimizin dikkatine ve bilgilerine önemle duyurulur.

Mütevelli Heyet Başkanlığı