Orhun Değişim Programı

Türk Devletleri Teşkilatı Türk Üniversiteler Birliği Üyesi olan ve aşağıda listesi verilmiş olan Üniversitelerde bir eğitim-öğretim yılında bir veya iki yarıyıl öğrenim görmek isteyen öğrencilerin veya belirlenen süre için hareketlilikten faydalanmak isteyen öğretim üyelerinin faydalanabileceği bir uluslararası değişim programıdır.

Orhun Değişim Programı Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Üniversiteler

 

https://www.ayu.edu.tr/img/upload/1024/163851986461a9d4388c54b.png

 

Azerbaycan Devlet Üniversiteleri

 

https://www.ayu.edu.tr/img/upload/1024/163851986461a9d438c5a0a.png

 

Kazakistan Devlet Üniversiteleri

 

 

https://www.ayu.edu.tr/img/upload/1024/163851986561a9d43946c5b.png

 

Kırgızistan Devlet Üniversiteleri

 

 

https://www.ayu.edu.tr/img/upload/1024/163851986561a9d43924568.png

 

Türkiye Devlet Üniversiteleri

 

 

https://www.ayu.edu.tr/img/upload/1024/163851986561a9d43901f8d.png

 

Özbekistan Devlet Üniversiteleri

 

  

 

Macaristan Devlet Üniversiteleri


Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğrenciler İçin Bilgiler

 1. Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması sonrasında, öğrencilerin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğrenci kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğrencilerimizin, başvuru yapmak istediği üniversitede kendi öğrenim gördüğü bölümün/programın yer alıp almadığını, başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir.
 2. Uluslararası öğrenci olarak başka bir ülkede öğrenim gören öğrenciler değişimlerden yararlanamaz.
 3. Öğrenci değişimi süresi en az bir, en fazla iki yarıyılı kapsar. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değiştirilebilir. Ancak değişimin toplam süresi bir eğitim yılını aşamaz.
 4. Örgün eğitim programlarına devam eden öğrencilerin hazırlık, birinci sınıf ve son sınıf öğrencileri değişim programına başvuru yapamazlar.
 5. Başvuru için genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması gereklidir. (Not sistemi yüz üzerinden hesaplanan notların dörtlük sistemdeki karşılıklarında, öğrenciyi kabul eden üniversitelerin kararları esas alınır.)
 6. Öğrenciler Orhun Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenciler, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca eğitim öğretim ücreti ödemezler.
 7. Orhun Değişim Programı öğrencileri, gidilen yükseköğretim kurumlarının kendi öğrencilerine uyguladıkları diğer mali yükümlülüklere tabi tutulabilirler. Bu husus programa kabul edilen öğrencilerle yapılan Orhun Değişim Programı Öğrencisi Yükümlülük Sözleşmesinde yer alır. Yükseköğretim kurumları kendi öğrencilerinden talep ettikleri mali ödemeler dışında, Orhun Değişim Programı öğrencilerinden ek mali talepte bulunamazlar.
 8. Orhun Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

 

Orhun Değişim Programından Faydalanmak İsteyen Öğretim Üyeleri İçin Bilgiler

 1. Öğretim üyesi hareketliliği, bir yükseköğretim kurumunda görevli öğretim üyelerinin bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği ders verme faaliyetlerini kapsar. Öğretim üyelerinin hareketlilik kapsamında yer alan akademik faaliyetleri haftalık olarak toplam altı saatten daha az olamaz. Öğretim üyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin saat olarak hesaplanmasında dersler esas alınır. Ders saatlerinin haftalık olarak altı saati doldurmaması durumunda seminer, panel veya konferanslar gibi akademik faaliyetler de bu kapsamda değerlendirilir. Ders verme faaliyeti içermeyen öğretim üyesi hareketliliği planları, değişim programı kapsamında değerlendirilemez ve değişim için kabul edilemez.
 2. Başvurularda bölüm sınırlaması yoktur. Tüm başvuruların alınması ve Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanlığı’na iletilmesi sonrasında, öğretim üyelerinin tercih ettikleri ev sahibi üniversitenin öğretim üyesi kabulü kararlarına göre değerlendirmeler yapılacak ve sonuçlar ilan edilecektir. Başvuru yapacak olan öğretim üyelerinin başvuru yapmak istediği üniversitede ders verme hareketliliği gerçekleştirmek istediği/uygun olan bölümün/programın yer alıp almadığını, eğitim-öğretim diline ilişkin bilgileri başvuru yapmak istediği üniversitenin web adresinden incelemesi gerekmektedir.
 3. Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere 15 gün olabilir.
 4. Öğretim üyesi hareketliliğinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, hareketliliğin kapsamı, süresi ve şartları gerekli durumlarda TÜRKÜNİB Dönem Başkanlığı tarafından yeniden düzenlenebilir.
 5. Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı’nda öğretim üyesinin yapacağı faaliyetler ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Plan, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi Hareketliliği Planı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce imzacı yükseköğretim kurumunun değişim programı kurum koordinasyon ofislerine teslim edilir. Bu Planda, gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim üyelerinin hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
 6. Değişim programına katılmaya hak kazanan ve mazeretsiz olarak değişime katılmayan öğretim üyeleri üç yıl içerisinde bu programdan faydalanmak için bir daha başvuruda bulunamazlar.
 7. Orhun Değişim programına katılan öğretim üyelerinin özlük hakları kendi üniversitelerinde saklı kalır.