Ahmet Yesevi Üniversitesinde ‘Bilimsel Araştırmalar İçin Açık Erişim Arşivler ve Araştırma Merkezleri’ konferansı31 Ekim 2018

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü ‘Türkoloji Toplantıları’kapsamında Belge-Bilgi Araştırma ve Enformasyon Merkezi Koordinatörü Cengiz Aslan, 30 Ekim 2018 tarihinde Salı günü Kütüphane Konferans Salonu’nda  ‘Bilimsel Araştırmalar İçin Açık Erişim Arşivler ve Araştırma Merkezleri’konulu konferans verdi. 

Cengiz Aslan konuşmasında bilim ve bilimsel zihniyet konusunu “Bilim aklın varlığı öğrenmesidir. Varlığın nedeni, biçimi, özelliği, niteliği, niceliği, faydası, zararı ve etkileri gibi pek çok sorunun somut, ölçülebilir ve deneylerle ispatlanabilir yöntemlerin benimsenmesi ile açıklanması”sözleri ile açıkladı.  Aslan, çağdaş gelişmiş dünyada bilimsel faaliyetlerin bilim zihniyeti ve bilgi toplumu kalitesi ile ölçümlendiğini ve değerlendirildiğini vurguladı.  

Aslan, bilimin merak ve şüpheden doğan bir eylem olduğuna vurgu yaparak, “Çağımızda bilim dalları alan ve alt alanlara ayrılarak incelenmektedir. Bilimsel bilgi, teknoloji olarak sonuçlanır ve üretilir. Üretim yöntemi ve teknolojiler, yeniliklerin tasarımı ve geliştirilmesine yol açar. Bilim zihniyeti aklın ve deneyimsel yaşam felsefesini esas alınması olarak tanımlanabilir. Yenilikçiliğin ve çağdaşlığın bilgi toplumunu sürekli geliştirdiği düşüncesine dayanır. Aslan, nakilciliğin, tekrarcılığın ve kopyacılığın aklın yorumunu ve ölçüsünü yok ettiği düşüncesinden hareket eder” saptamaları ile bilimsel gelişmelerin toplumun ve medeniyetin ilerlemesindeki etkisi üzerinde durdu.

Konferansta ayrıca, bilgi ortamları ile iletişim ve dijital çağın bilgi kaynaklarını interaktif ağ üzerinden transferi ve içerik formatları özellikleri konusunda özet teknik bilgi verildi. Kurumsal hafızanın bilgi ortamları olanbasılı format: kitaplar, dergiler, dokümanlar;  sesli format: kasetler, cd.;  video formatı: vhs kasetler, dvd.;  görsel format: fotoğraflar, slaytlar;  mikroform formatı: mikrofilm, mikrofiş, üç boyutlular: küreler, sanat eserleri vb., elektronik format: e- kitaplar, e-dergiler, pdf, mp3, veri tabanları ve diğer mültimedya kitleri olduğunu,  bunların bilgi kaynakları olarak hem açık arşiv veri tabanlarında hem de ticari veri tabanı firma sanal belleklerinde sayısallaştırılarak (dönüştürülerek iletilebilir) bilimsel bilgi bankalarının küresel bilgi arşiv sektörünü oluşturduğu anlatıldı. Kurumların, kuruluşların, birimlerin ve sektörlerin yeterlilikleri ve etki gücünü ölçme ve belirleme yetkesi ile tüm bilimsel alan ve alt alanları derecelendirmede uluslararası derecelendirme firmalarının bilimsel etki faktörlerinin esas aldıklarını ve bunların başarısını belirlemede baş etken olduklarının bilinmesinin önemi öne çıkarıldı.

Sunumun sonuç bölümünde ise günümüzün yaygın bilgi ortamında güvenilir akademik kaynaklara ulaşmanın en etkili yolunun literatür tarama teknikleri ve pratik araştırma ipuçlarının öğrenilmesi olduğu üzerinde duruldu.   Özellikle çağımız elektronik veri tabanlarına ve basılı kaynaklara erişim tekniklerinin çok hızlı gelişmeler yeni teknolojik alt yapıyı ve teknopark gibi laboratuar ortamlı faaliyetleri üniversitelerin elektronik bilgi-belge yönetim sistemlerinin standartları ile bütünleşik olmasının yararları dile getirildi.

Kurumsal AR-GE faaliyetlerinin uluslararası akademik kalitede belgelendirme ve enformasyon merkezi işlevi ile kütüphanelerin ve enformasyon hizmetlerinin hizmet yeterliliğini doğrudan etkileyebildiğini bilgisi paylaşıldı.

Dünyadaki büyük açık ve şifreli veri tabanlarının Amerika, Rusya, Avrupa devletleri gibi ülkelerde gelişmelerin ve sektörlerdeki inovasyonun esas unsuru olarak işlev gördüğü öne sürüldü.  Türkiye, Kazakistan ve diğer ülkelerdeki açık interaktif arşivler ve kütüphaneler hakkında geniş bilgi verilen konferansın sonunda Hazırlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ahmet Güngör tarafından Cengiz Aslan’a teşekkür belgesi takdim edildi.