Üniversitemiz Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Risk, COVID-19 Pandemisi ve Sosyal İlişkiler” Konferansı Düzenlendi11 Mayıs 2021

6 Mayıs 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur “Risk, COVID-19 Pandemisi ve Sosyal İlişkiler” konulu çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz alan Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Suat Beylur, risk, Covid-19 pandemisi ve sosyal ilişkiler bağlamında bazı temel açıklamalar yaparak sunumuna başladı. Sunumunun girişinde sosyolojik düşüncede risk kavramı ve risk yaklaşımları üzerinde duran Dr. Suat Beylur, risk kavramının günümüzde esas olarak rasyonel seçim yaklaşımı, reflexive modernleşme yaklaşımı, kültürel yaklaşım, eleştirel ve post-modern yaklaşım olmak üzere beş temel düzeyde ele alındığını belirterek her bir yaklaşımın belirgin bazı farklılıklarının yanında bazı açılardan benzer bakış açılarına sahip oldukları bilgisini paylaştı. Sayılan bu yaklaşımlardan rasyonel seçim yaklaşımı, reflexive modernleşme yaklaşımı ve kültürel yaklaşım üzerinde duran Dr. Suat Beylur, çağımız toplumlarının Ulrich Beck ve Anthony Giddens’ın düşünceleri temelinde “risk toplumu” olarak tanımlandığını, bu yönüyle riskin küresel nitelik ve karakteristiğinin vurgulanmasına rağmen, risk ve risk algısının, kültürel yaklaşım tarafından savunulduğu üzere aslında toplumdan topluma hatta aynı toplum içerisinde alt kültürlere uzanan düzeylerde farklılık gösterdiğinin üzerinde durdu. İncelenen üç yaklaşıma ait bazı kavramları tartışan Dr. Suat Beylur, Covid-19 pandemisinin toplumsal kurum ve sistemlerde neden olduğu psikososyal risklerin bütün toplumlarda bazı ortak sonuçlara neden olduğu bilinse de daha geleneksel toplumlarda bu etkilerin daha farklı olabileceği hususunu katılımcılarla paylaştı.

Covid-19 pandemisinin Kazakistan’da sosyal ilişkilere etkisi üzerine yaptığı saha araştırmasından bazı sonuçları paylaşan Dr. Suat Beylur, Kazakistan’daki toplumsal yapı, aile yapısı ve bunun sonucunda ortaya çıkan ilişki yoğunluğunun, sosyal ilişkilere nasıl yansıdığının incelenmesinin çalışmaya değer olduğunu ifade ederek belirli tutum ve davranışlarda dikkat çekici sonuçlara ulaşıldığını belirtti. Sosyal mesafeye uyma, maske kullanma; özellikle de düğün ve taziye gibi merasimlere katılım oranlarının “mevcut risklere” rağmen hâlâ yüksek düzeyde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Seminerin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, sunumu için Dr. Suat Beylur’a teşekkür ederek bu alanda yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.