KVKK Kapsamında Aydınlatma Metni

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi

HOCA AHMET YESEVİULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi (bundan sonra Üniversite olarak anılacaktır), kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

1- Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

2- Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli

Kişisel verileriniz ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz;

 

 • Üniversite tarafından yapılan faaliyetlerimiz çerçevesinde talep etmiş olduğumuz bilgiler aracılığıyla,
 • Üniversite internet sitesindeki formlar veya ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, iletişim bilgileri gibi bilgiler girilerek veya kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalar aracılığıylabilgi almak amacıyla çalışanlarımıza sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kağıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,
 • Üniversite ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu, gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler aracılığıyla,
 • Ayrıca farklı kanallardan, dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, anket, bilgilendirme yazıları ve benzeri amaçlı kullanılan web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden, toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

 

KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

 

3-  Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği ve İşleme Amaçları

6698 sayılı KVKK uyarınca, Üniversiteile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir.

KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

Kişisel verileriniz,  Üniversite hizmetlerini kullanmak ve takip etmek niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanız ya da Kanun’un 5. ve 6. maddeleri ile sair mevzuatta belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir. Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

 

 

4- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel ve/veya özel nitelikli kişiselverileriniz;

 • Üniversitetarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların hizmet birimlerimiz tarafından yapılması,
 • Üniversitetarafından sunulan hizmetlerin sizlerin talebi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
 • Üniversite ve Üniversite ile hukuki - ticari ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Üniversite tarafından yürütülen teknik ve idari operasyonlar,
 • Üniversiteye ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, tedarikçi değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.),
 • Üniversitenin faaliyet stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla Rektörlüğe (Kazakistan), Mütevelli Heyet Başkanlığı’na, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk - Kazak Üniversitesi Türkiye Türkçesiyle Eğitim Programları (TÜRTEP)’e,ortak paydaşlarımıza, sunduğumuz hizmetlerin amacı doğrultusunda iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimize,Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilme amacıyla6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5- Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması

Kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz, Üniversite nezdinde yer alan veri tabanında ve sistemlerde KVKK’ nın 12. maddesi gereğince gizli olarak saklanacak; yasal zorunluluklar ve bu belgede belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Üniversite, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’ nın 12. maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

6- 6698 Sayılı KVKK Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirlenen haklarınıza ait taleplerinizi, aşağıda düzenlenen usul ve yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

 

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri; 

 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7.  Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Üniversiteye  iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversiteye KVKK’nın 11. maddesikapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; "https://www.ayu.edu.tr/" adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Üniversitenin "Aşağı Öveçler Mahallesi, 1314. Cadde, No: 19 Çankaya/Ankara TÜRKİYE" adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Dosyalar
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVKK Kapsamında Bilgi Talep Formu
Taahhütname
Kişisel Verilerin Paylaşılması ve İletişim İzni